Algemene voorwaarden

1.    Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Mondelicious en een cliënt waarop Mondelicious deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2.    Inspanningen Mondelicious

Mondelicious zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Mondelicious zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3.    Afspraken

a. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch (0629395562) of per mail (info@mondelicious.com) aan Mondelicious melden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt Mondelicious 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Mondelicious de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Mondelicious moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

4.    Betaling 

Mondelicious vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten voor de consument zichtbaar in de praktijk en op de website (www.Mondelicious.com). De gemelde behandelingen prijzen zijn inclusief btw. Met uitzondering van de cursussen.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

Betalingen via Pin en contant worden geaccepteerd. 

 

WIMPEREXTENSIONS

 

Wanneer men na 4 weken komt voor een reil en/of wanneer er geen wimperextensions meer heeft opzitten en/of er minder dan 40% aan wimperextensions nog opzitten zijn wij genoodzaakt een nieuwe set te berekenen.

 

Ben je begonnen met bijvoorbeeld One by one en wens je meer volume en zit er nog 40% wimpers op ? Dan betaal je een toeslag van €22,50 + opvultarief voor een andere type wimperextensions. Bijvoorbeeld van one by one naar 3d Volume met meer dan 40% wimperextensions kost  35 + 22,50 = € 57,50 hierna valt u in het opvultarief van die variant wimperextensions. 


Jij hebt een nieuwe set wimperextensions bij een andere styliste laten zetten en wilt dat hij die voor je opvullen, kan dat ? - Nee, bij Mondelicious hanteren een nieuwe setprijs tarief bij (nieuwe) klanten.

 

CURSUS 

Voor alle cursussen die geboekt worden vragen wij een aanbetaling van €100 euro. Het resterende bedrag dient voor de cursus volledig te worden voldaan.  

 

 

5.    Persoonsgegevens & privacy

Mondelicious neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem.

Mondelicious behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Mondelicious zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

  

6.    Aansprakelijkheid

Mondelicious is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mondelicious is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Mondelicious is niet aansprakelijk voor beschadiging/diefstal van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. 

 

7.    Garantie

Mondelicious geeft geen garantie.  

  

8.    Beschadiging & diefstal

Mondelicious heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Mondelicious meldt diefstal altijd bij de politie Hengelo. 

 

9.  Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling moet deze binnen drie werkdagen per email worden gemeld worden aan Mondelicious.

Mondelicious moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

Indien een klacht gegrond is, zal Mondelicious de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is  geworden en de cliënt dit kenbaar maakt.

 

10.  Recht

Op elke overeenkomst tussen Mondelicious en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

#wimperextensionsTwente #wimperextensionsTwenteGoor #waxbar #waxstudioTwente #waxbarTwente #schoonheidssalonTwenteGoor #waxstudio #twekkelerweg #hengelo #powderbrowshengelo #powderbrows #plasmalifthengelo #browlifthengelo #cursuswimperextensionhengelo #cursuswimperextensions #stageplek #erkendleerbedrijf #stagaire #studenten #rocalmelo #Wimperextensionshengelo #filler #wenkbrauwen #3DstokenwenkbrauwenTwente