Algemene voorwaarden

1.    Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Mondelicious en een cliënt waarop Mondelicious deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2.    Inspanningen Mondelicious

Mondelicious zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Mondelicious zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3.    Afspraken

a. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch (0629395562) of per mail (info@mondelicious.com) aan Mondelicious melden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt Mondelicious 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Mondelicious de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Mondelicious moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

4.    Betaling

Mondelicious vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten voor de consument zichtbaar in de praktijk en op de website (www.Mondelicious.com). De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Met uitzondering van de prijzen in de webshop. 

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

In de Salon is pinnen niet mogelijk. 

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling(en) en eventuele producten contant te voldoen.

Bankoverschrijvingen mogelijk naar rekening nummer: NL31 RABO 0309148294 tnv. Mondelicious 

Client vermeld hierbij Naam/ Datum van de afspraak/behandeling. Dit dient één dag voor dat de behandeling overgemaakt te zijn.  

 

5.    Persoonsgegevens & privacy

Mondelicious neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem.

Mondelicious behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Mondelicious zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

  

6.    Aansprakelijkheid

Mondelicious is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mondelicious is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Mondelicious is niet aansprakelijk voor beschadiging/diefstal van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 

7.    Garantie

Mondelicious geeft de cliënt 5 dagen garantie op de verrichte nieuwe set behandeling. 

Deze garantie vervalt indien:

· De cliënt de wimperextensions heeft laten onderhouden door een andere wimperstyliste.

· De cliënt andere producten dan de door de Mondelicious geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de wimperextensions.

· De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de wimperextensions niet heeft opgevolgd.

· De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 3 werkdagen heeft opgevolgd.

· De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

· De cliënt door andere oorzaken van slechte retentie wimperextensions uitvallen.

· De cliënt een allergische reactie ervaart. Indien client een allergische reactie ervaart zullen de wimperextensions zo snel als mogelijk kosteloos worden verwijderd. Een allergische reactie zal nimmer leiden tot restitutie.

 

8.    Beschadiging & diefstal

Mondelicious heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Mondelicious meldt diefstal altijd bij de politie Hof van Twente.

 

9.  Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling moet deze binnen drie werkdagen schriftelijk gemeld worden aan Mondelicious.

Mondelicious moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

Indien een klacht gegrond is, zal Mondelicious de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is  geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

 

10.  Recht

Op elke overeenkomst tussen Mondelicious en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

#wimperextensionsTwente #wimperextensionsTwenteGoor #waxbar #waxstudioTwente #waxbarTwente #schoonheidssalonTwenteGoor #waxenGoor #wenkbrauwen #3DstokenwenkbrauwenTwente